Veel gestelde vragen

Heeft u wellicht vragen over
mondhygiëne, tandheelkundige
behandelingen, vergoedingen
binnen uw zorgverzekering of
andere zaken die met uw
mondzorg van doen hebben?

Hiernaast staat een overzicht
van de belangrijkste en meest
aan ons gestelde vragen.

Is uw vraag nog niet beantwoord,
stuur dan een mail naar

faq@tendenstandartsen.nl

Hoe zit het met mijn gegevens/privacy in de tandartspraktijk?

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.
 
Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.
 
Beveiliging van de gegevens
De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.
 
Bewaartermijn
De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.
 
Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming
De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.
 
Recht op verwijdering en vernietiging
De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.
 
Klachten
Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegeven.

Waarom moet mijn tandarts weten dat ik medicijnen slik?

Als uw tandarts niet op de hoogte is van uw medicijngebruik, kan het gebeuren dat hij/zij u medicijnen voorschrijft die niet samengaan met de medicijnen die u al gebruikt. Ook kan uw tandarts een behandeling uitvoeren die door de medicijnen beïnvloed wordt. Daarnaast kunnen bepaalde medicijnen, zoals anti-depressiva en middelen tegen een hoge bloeddruk monddroogte verzoorzaken. Hierdoor is de kans op bijvoorbeeld cariës groter.

Kan ik voor mijn basisverzekering en aanvullende verzekering bij verschillende verzekeringen terecht?

Ja, u kunt uw basisverzekering en uw aanvullende verzekering bij verschillende verzekeraars afsluiten

Zijn jullie aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen?

Onze tandartsen zijn aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen
D
it houdt in dat iedere tandarts:
  • BIG-geregistreerd is
  • De gedragsregels en praktijkrichtlijnen naleeft en de vakliteratuur bijhoudt
  • Bij- en nascholing volgt
  • Intercollegiaal overleg voert
  • Een klachtenregeling heeft

Vergoed mijn verzekering alle tandheelkundige behandelingen?

Er is veel verschil tussen de diverse maatschappijen maar ook tussen de verschillende pakketten. Het hangt er van af hoe uitgebreid u verzekerd bent. Sommige codes (behandelingen, materialen) worden geheel of gedeeltelijk vergoed, anderen helemaal niet. Ook zijn er maxima aan te vergoeden kosten in een jaar.

Begroting
Het is voor ons ondoenlijk om dat voor u te berekenen. Wel kunnen wij u van tevoren een begroting geven die u dan kunt overleggen aan uw verzekeraar. Dan weet u van tevoren met welke eigen bijdragen u te maken krijgt.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Als u gaat verhuizen is het belangrijk dat u de adreswijziging tijdig aan ons doorgeeft , uw zorgverzekeraar en aan Fa-med. Daarmee voorkomt u onnodige rente- en incassokosten. Naast correcte adresgegevens is het van belang dat het polisnummer van uw verzekering en uw burgerservicenummer bij ons bekend zijn.

Wijzigingen doorgeven
U kunt uw adreswijziging telefonisch aan onze praktijk doorgeven of gebruik hiervoor het contactformulier op deze website. Voor het doorgeven van wijzigingen aan Fa-med kunt u terecht op de website van Fa-med.

Hoe kan ik een afspraak afzeggen of verzetten?

Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat ons dit dan zo snel mogelijk, maar minimaal 24 uur van tevoren telefonisch weten. Zo kunnen we de voor u gereserveerde tijd aan iemand anders aanbieden. Afspraken die op maandag plaatsvinden, dienen uiterlijk de vrijdag ervoor om 11.00 uur geannuleerd te worden. Bij annuleringen per e-mail kunnen we niet garanderen dat ze op tijd verwerkt worden.

Kosten bij te laat afzeggen
Bij niet tijdig annuleren zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. Deze bestaan uit onze vaste lasten die doorlopen in de tijd die voor u gereserveerd is.  De kosten van een te laat geannuleerde afspraak worden niet door uw verzekering vergoed.